Haber

Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur: “Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları 1-2 Ağustos’ta Mali ve Özlük Hakları Nedeniyle İşten Ayrılacak”

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Lideri Dr. Derya Uğur, sağlık çalışanlarının maddi ve özlük hakları için 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde iki gün süreyle işten ayrılacaklarını açıkladı. Derya Uğur, Genel Sağlık-İş’in toplu sözleşme taleplerine ilişkin, “Sağlık ve sosyal hizmet kolundaki tüm kamu çalışanlarının ücretleri, asgari yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde kademeli olarak artırılmalıdır. Tüm ödemeler (taban, teşvik, ek ödeme) sağlık ve sosyal hizmet çalışanları vb.) emekliliğe yansıtılmalı ve tek kalemde ödenmelidir. Enflasyon farkı aylık olarak tüm ücretlere yansıtılmalı ve kamu çalışanlarının alım gücü korunmalıdır.”

Genel Sağlık-İş Sendikası, artan ekonomik kriz nedeniyle artan iş yükü, sağlıkta şiddet ve sağlık çalışanlarının personel eksikliği nedeniyle Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası kapsamında 7. Tur Toplu Sözleşmesini yapmış ve 19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonunun birleşmesiyle oluşan Çaba Platformu (SABİM). müzakerelerin başlayacağı 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı.

Genel Sağlık-İş Genel Lideri Dr. Derya Uğur, yarın başlayacak iş bırakmada poliklinik hizmeti gibi seçmeli hizmetlerin verilmeyeceğini ancak acil hastaların, diyaliz hastalarının, hamilelerin, kanser hastalarının, ağır bakım hastalarının bakımının üstlenileceğini belirtti. hasta ve acil ameliyatlar kesintiye uğramayacak. Eylemde tüm vatandaşları yanlarında olmaya çağıran Genel Sağlık-İş Lideri Uğur, bugün yaptığı yazılı açıklamada toplu sözleşme taleplerini şöyle sıraladı:

“Enflasyon farkı aylık olarak tüm ücretlere yansıtılmalı, kamu çalışanlarının alım gücü korunmalıdır”

“Sağlıkta dönüşüm programına son verilmeli, sağlık hizmetinin eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve kaliteli bir kamu hizmeti olarak yürütülmesi için gerekli politikalar oluşturulmalı. sosyal hizmet kamu çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde olması Sağlık ve sosyal hizmet İşçilere yapılan tüm ödemeler (taban, teşvik, ek ödemeler vb.) emekliliğe yansıtılarak tek kalemde ödenmeli Enflasyon farkı tüm fiyatlara yansıtılmalıdır Aylık olarak kamu çalışanlarının alım gücü korunmalı Gelir vergisi dilimi oranları yüzde 15 olarak sabitlenmeli Hizmet süresindeki fiili artış (amortisman hakkı) tüm sağlık ve sosyal hizmetleri kapsayacak şekilde yılda 90 gün olarak düzenlenmelidir. hizmet çalışanları ve geçmiş yıllar.

“SAĞLIK GÜVENLİK GÖREVLİSİ, PANİK BUTONU VS. ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÖNLEMLER ACİL UYGULANMALIDIR”

Sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda sağlıkta şiddeti önlemek için; güvenlik görevlisi, panik buton vb. tedbirler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Beyaz kodu veren sağlık çalışanı talepte bulunursa olay günü idari izinli sayılmalıdır. 5510 ve 5434 sayılı Kanunlara göre emekliler ile çalışanlar arasındaki emeklilik ve özlük hakları farklılıkları giderilmelidir. Tüm sağlık ve toplum hizmeti çalışanları giyim yardımı almalıdır. Günün koşullarına göre giyim yardımında gerçekçi bir artış yapılmalıdır. Aile yardımları ve çocuk yardımları, çalışma bölgesindeki mevcut şartlara ve eşitsizliklere göre iyileştirilmelidir. Görev yükseltme ve unvan değiştirme sınavları her yıl yapılmalıdır. Mülakat sistemi kaldırılmalı, atamalar adalet ve liyakat çerçevesinde yapılmalıdır.

“SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ YEMEK İHTİYAÇLARI KURUM TARAFINDAN KARŞILANMALIDIR”

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çocuklarına kreş ve kreş hizmetleri 7 gün 24 saat sağlanmalıdır. Hizmet verilemeyen yerlerde mali takviye sağlanmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet işletmesinden emekli olanlar ile ihtiyaç sahibi sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yakınlarına yaşlı bakım hizmetleri 7 gün 24 saat sunulmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gıda ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmalıdır. Tüm çalışanlar ücretsiz olarak yararlanmalıdır. Hizmetin sağlanamadığı durumlarda bedelinin ödenmesi gerekir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının kurumlara ulaşımı için servis hizmeti sağlanmalıdır. Hizmet hizmetlerinden yararlanamayacak sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalıdır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık çalışanları için sosyal alanlar oluşturulmalıdır.

“SAĞLIK VE SOSYAL ÇALIŞANLAR YILLIK İZİN VE HASTALIK RAPORLARINDA GERİ ÇEKİLMEMELİDİR”

Promosyon uygulamalarında kurumlar arası eşitsizlikler giderilmeli ve farklı konularda sözleşme yapılmaması için standartlar oluşturulmalıdır. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yılda iki kez maaş karşılığı tatil ikramiyesi ödenmelidir. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yılda bir kez resmi meslek günlerinde maaş karşılığı ikramiye ödenmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yıllık izin ve hastalık raporlarında maaş kesintisi yapılmamalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında mobbing olayları önlenmeli ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Sağlık meslek mensuplarında uzmanlaşmanın önü açılmalı, sertifika programlarında standardizasyonu sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

“AYNI UNVANLA ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİ “EŞİT İŞE EŞİT ÇALIŞMA” İLKESİ İLE BELİRLENMELİDİR.

Yüksek lisans eğitimini tamamlayarak YÖK tarafından tanınan alanlarda uzmanlık kazananlar için bir ekip oluşturulmalı ve istihdam edilen çalışanlara uzmanlık tazminatı verilmelidir. Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının atama ve nakil sorunları sağlık bakanlığının atama ve yerleştirme yönetmeliği örnek alınarak çözülmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet sektöründeki kurum ve kuruluşlarda mazeret atamalarında aile birliği için sorun teşkil eden kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda görevlendirme ve yer değiştirmeye ilişkin yönetmelikteki stratejik işçi tanımı kaldırılarak randevu atama sorunları çözülmelidir. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına mesleki sorumluluk sigortası uygulanmalıdır. Tüm primler kurum tarafından karşılanmalıdır. Salgınla mücadelede aktif rol alan özverili sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına 1 derece verilmeli. Ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde olağanüstü düzeyde hizmet veren özverili sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına 1 derece verilmelidir. Tüm kamu kurumlarında bire bir unvanla görev yapanların aldığı ücretler “eşit işe eşit ücret” ilkesiyle belirlenmeli.

“SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ İŞ YÜKÜNÜ ARTIRAN PERSONEL EKSİKLİKLERİ MUTLAKA DÜZELTİLMELİ”

Sağlık Bakanlığı çalışanlarına yapılan tüm ek ödeme düzenlemeleri, SB Merkez Teşkilatı, Adlı Tıp Kurumu ve Hudut ve Sahil Sağlık Müdürlüğü çalışanları için de yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı, YÖK, İsimli Tıp Kurumları ve diğer kamu kurumlarında birebir unvan olarak çalışan sağlık çalışanları arasındaki mali ve özlük hakları farklılıkları giderilmelidir. Yan hizmetler sınıfı çalışanları ekibinin tamamı Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınmalıdır. Sözleşmeli yönetim modelinden vazgeçilmeli, tüm yöneticiler yetkinlik ve liyakat kriterlerine göre atanmalıdır. Tüm sağlık ve toplum hizmeti çalışanları, ekip unvanlarına uygun pozisyonlarda istihdam edilmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının iş yükünü artıran işçi eksiklikleri giderilmeli ve gerekli işçi istihdamı sağlanmalıdır. İstihdam usulsüzlükleri giderilmelidir. Atama, nakil ve görevlendirmelerde objektif kriterler oluşturulmalı ve bu konuda tam şeffaflık sağlanarak kayırmacılığın önüne geçilmelidir.

“AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ TAVAN KATSAYISI 1,5’TEN 3’E ÇIKARTILMALIDIR”

Aile Sağlığı Çalışanlarına taşınabilir hizmet ödeneği verilmelidir. Aile sağlığı çalışanlarının 1,5 olan tavan fiyat katsayısı 3’e çıkarılmalıdır. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan Kesintili Aile Sağlığı Çalışanlarına yapılacak ödemelerde yüzde 25 olan oran yüzde 50 olarak uygulanmalıdır. Aile sağlığı birimlerinde güvenlik görevlileri bulunmalıdır. Bu güvenlik görevlilerinin mali ve sosyal hakları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır. Aile sağlığı merkezi harcama ödeneği kalem oranları; Sosyo-ekonomik kalkınma ödemesinde bölge oranları ve sallama bölgesi öncelikli olarak güncellenmelidir. Aile Hekimliği Sözleşmesi ve Ödeme Yönetmeliği’ndeki ilk 1000 puana kadar olan hakediş kalem katsayısı yüzde 100 artırılmalıdır.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BİR SONUÇ HİZMETİNDE 24 SAATTEN FAZLA HİZMET ÇALIŞTIRILMAMASI, 130 SAATİN VE 120 SAATİN ÜZERİNDE HİZMET ÇALIŞTIRILMAMASI”

Aile Sağlığı Merkezleri, kamu tarafından güvenli ve verimli çalışmaya uygun fiziki koşullarda inşa edilmelidir. Aile Sağlığı Merkezlerinin kira, işçilik ve her türlü giderleri merkezi bütçeden karşılanmalıdır. Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi personeline bakım görevi verilmeyeceği açıkça düzenlenmeli; sözleşme alanları dışında hiçbir şekilde görevlendirilmemelidir. Saat ücreti aylık saat ücretinin en az iki katı ödenmelidir. Riskli birimlerde resmi ve dini bayramlarda bu saat fiyatları yüzde 100 artırılmalıdır. 7 gün 24 saat hizmet veren sağlık ve sosyal hizmet sektöründe gece çalışma saati ücreti, normal çalışma saati ücretinin 2 katı olarak belirlenmelidir. Koruma bedellerinin en geç takip eden ayın 15’inde genel bütçeden ödenmesine karar verilmelidir. Sağlık çalışanlarına arka arkaya 24 saatten fazla nöbet verilmemeli, 130 saatten fazla nöbet ve 120 saat acil nöbet tutulmamalıdır. Nöbetten sonra izne çıkmak isteniyorsa, vardiyanın ertesi günü nöbetçinin kullanılmasına yönetim tarafından izin verilmelidir. Haciz izni süresince fiyat indirimi yapılmamalıdır. Eşi vefat eden veya boşanma nedeniyle çocuğu velayet verilen sağlık çalışanına isteği dışında gece nöbeti görevi verilmemelidir. 55 yaş üstü tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları gönüllülük esasına göre görevden muaf tutulmalıdır.

“SENDİKASYONLU ORGANİZASYONU SINIRLAYAN YÜZDE 2 BARAJI KALDIRILMALIDIR”

Kamu tarafından idari izin ilan edilen günler aylık çalışma süresinden düşülmeli ve idari izinli günlerde çalışan işçiye mesai ücreti ödenmelidir. Mesai dışı çalışma adı altında yapılan işlerin tazminatı saatlik vardiya ücreti hesaplanarak ödenmelidir. Hafta sonları yıllık izinden düşülmemelidir. Döner sermaye bütçesine bağlı işçiler genel bütçeye aktarılmalıdır. Sağlık çalışanları için sağlıklı dinlenme alanları oluşturulmalıdır. Sağlık çalışanlarının görev yaptığı birimde banyo ve tuvaleti olan vardiya odası tahsis edilmelidir. Sendika örgütlenmesini kısıtlayan yüzde 2 barajı kaldırılmalıdır. Toplu Sözleşme Tazminatı ödemesine son verilmeli ve sendika üyelik aidatları çalışanlar tarafından ödenmelidir. Sendika üyeliği ve üyelikten ayrılma işlemlerinin e-devlet üzerinden yürütülmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Yönetici olarak görev yapan çalışanlar, sendika üyesi olamayanlar kapsamına alınmalıdır.

“TEMSİLCİ ŞİDDET İLE İLGİLİ TÜM MESLEK KURULUŞLARINA VE BİRLİKLERE KARŞI SAĞLIK BAKANLIĞI KURULMALIDIR”

Sağlık Bakanlığı bünyesinde ilgili tüm meslek kuruluşlarının ve sendikaların temsil edildiği Şiddetle Mücadele Kurulu oluşturulmalıdır. Üyenin sendika temsilcisinin Mesleki Sorumluluk Kurulunda yer alması sağlanmalıdır. Sağlık meslek görev tanımları; Sendikalar ve meslek kuruluşları ile birlikte oluşturulacak kurullarca hazırlanarak ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 33. maddesinde yer alan ‘özel (riskli) birimler’ tanımları genişletilmelidir. Özel (riskli) birimlerde çalışan sağlık çalışanlarının vardiya ödemeleri ve ek ödemeleri katlanarak ödenmelidir.

haberboztepe.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler